Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати
розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000018

Курсова робота містить: 44 с., 3 рис., 7 табл., 2 додатки на 2 стор., 30 джерел літератури. Об’єктом дослідження є інноваційне епідприємство та процес прийняття інноваційних рішень. Предметом дослідження виступає комплекс економіко-математичних методів і моделей часової оптимізації управління інноваційним підприємством у ринковій економіці. Метод дослідження – методи економіко-математичного модел...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000019

Обсяг і структура курсової роботи. Дана курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 34 сторінках машинописного тексту. Робота містить 7 таблиць, 1 рисунок та 1 додаток. Список використаних джерел налічує 17 найменувань. Мета і завдання дослідження. Основною метою наукового дослідження є аналіз і розвит...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000020

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 43 с., 6 рисунків, 11 таблиць, 17 джерел літератури. Об'єктом дослідження є теорія ігор в умовах невизначеності. Предметом даної роботи є застосування ігрових моделей в умовах невизначеності у економіко-математичному моделюванні. Метою курсової роботи є дослідження особливостей використання теорії ігор для прийняття управлінських рішень в умовах невизначено...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000021

Актуальність теми. Банки – один із головних інструментів здійснення економічних реформ, одна з найважливіших структур ринкової економіки. На сучасному етапі дуже важливими є інвестиційні операції банків. Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, доходу та ліквідності. Участь банків в інвестиційному процесі мо...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000022

Курсова робота: 36 с., 4 рис., 1 табл., 14 джерел літератури. Об’єкт дослідження – процентні ставки та дифузійні моделі, їх характеристики, що впливають на якість їхнього функціонування та застосування у різних сферах людської діяльності. Предмет роботи – дифузійні моделі еволюції стохастичних процентних ставок. Мета роботи – ознайомлення з основними дифузійними моделями та методами обчислення п...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000023

Актуальність дослідження. Виробничий потенціал підприємства визначається обсягом основних виробничих фондів та їх станом, обсягом та якістю матеріальних ресурсів, структурою промислово-виробничого персоналу. В умовах прискорення динаміки процесів економічного середовища методи управління виробничим потенціалом підприємства вже не приносять бажаного результату. Вимоги змін принципів функціонування ...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000024

Однією з головних проблем сучасної економіки є надмірне та неконтрольоване використання природних ресурсів для забезпечення максимізації прибутку. За таких умов, одним з ключових факторів збалансування еколого-економічних систем та забезпечення надійних передумов сталого розвитку є урахування неминучого збільшення антропогенного навантаження на довкілля, що виражається у нераціональному споживанні...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000010

Oб’єктoм дoслiджeння є oднoкaнaльнi систeми мaсoвoгo oбслугoвувaння. Прeдмeтoм дoслiджeння мeтoди рoзв’язку зaдaч oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння. Мeтoю дaнoї рoбoти є aнaлiз oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння, їх oсoбливoстeй, a тaкoж вивчeння мeтoдiв рoзв’язку oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння i прaктичнe їх зaстoсувaння. У рoбoтi зaстoсoвaнo мeтoди eкoнoмiчнoгo...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000011

Курсова робота: загальний обсяг роботи 40 сторінок , 2 таблиці, 6 рисунків, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження є модифіковані транспортні задачі та їх математична постановка. Предметом дослідження є основні принципи та методи оптимізації модифікованих транспортних задач, зокрема, оптимізація транспортної задачі про перевезення вантажу за два етапи, оптимізація транспортної задачі про закр...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000012

Курсова робота: загальний обсяг роботи 44 сторінки, 11 таблиць, 17 джерел літератури. Об’єктом дослідження є процеси управління ризиками та методи їх зниження при прийнятті рішень. Предметом дослідження є економіко-математична постановка ігрових моделей за умов невизначеності, конфліктності і зумовленого ними ризику; методи пошуку найкращих рішень, при врахуванні існуючих ризиків і втрат. Метою р...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000013

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 35 сторінок, 5 рисунків, 1 таблиця, 1 додаток на двох сторінках, 16 джерел літератури. Об'єктом дослідження даної курсової роботи є система масового обслуговування, її основні елементи та властивості. Предметом дослідження є процеси, які відбуваються в системі масового обслуговування: заявки потрапляють в систему, утворюються черги, заявки обробляються. Мет...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000014

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 56 сторінки, 35 рисунків, 4 додатки на 9 сторінках, 15 джерел літератури. Об’єкт дослідження курсової роботи ¬– прогнозування цін на золото моделями штучних нейронних мереж. Предмет дослідження курсової роботи – методи нейромережевого программування часових рядів. Метою даної роботи є розробка моделей аналізу та прогнозування цін на золото засобами сучасни...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000015

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 36 с., 4 рисунки, 3 таблиці, 11 джерел літератури. Об'єктом дослідження є багатокрокові ігри і моделі вибору оптимальних рішень. Предметом дослідження є оптимальні стратегії сторін конфлікту у позиційних іграх. Метою курсової роботи є аналіз та детальне вивчення моделей багатокрокових ігор, розробити та вирішити економічну модель позиційної гри. У роботі в...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000016

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 53 сторінки, 6 рисунків, 10 таблиць, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є двоїсті задачі лінійного та нелінійного програмування та економічна інтерпретація оптимальних планів. Предметом дослідження є аналіз теорії двоїстості та її практична реалізація у економічних задачах. Метою даної роботи є аналіз розв’язків, знайдених математич...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000017

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 49 с., 13 рисунків, 28 формул, 17 джерел літератури. Об'єктом дослідження є сіткове моделювання економіки за умов відсутності детермінованих величин тривалості робіт. Предметом дослідження є особливості побудови і розрахунку характеристик сіткових графів в умовах невизначеності. Метою курсової роботи є опрацювати наукові підходи до дослідження задач сітково...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000008

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 41 сторінка, 2 рисунки, 7 таблиць, 15 джерел літератури. Об’єкт дослідження – процеси управління основними виробничими фондами підприємства. Предмет дослідження – оптимізаційні моделі управління основними фондами підприємства, модель процесу адаптивного управління виробничими фондами та модель оновлення виробничого обладнання. Метод дослідження – методи еко...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000009

Курсова робота 36 с., 7 табл., 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження є система управління матеріальних ресурсами підприємства. Предметом дослідження є конкретні моделі оптимального управління ресурсами підприємства. Метою роботи є вивчення моделей управління ресурсами, які враховують наявність дефіциту та різні рівні цін на ресурси. Методи дослідження – методи економічного аналізу, економіко...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000002

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 33 сторінки, 6 рисунків, 29 таблиць, 1 додаток на 1 сторінці, 13 джерел літератури. Об’єктом дослідження є задача про призначення. Предметом дослідження є методи розв’язування задач про призначення. Мета даної роботи - обґрунтувати практичну реалізацію задачі про призначення та проаналізувати методи їх розв’язання. У роботі використано такі методи дослід...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000003

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 47 сторінок, 13 рисунків, 1 таблиця, 4 формули, 4 додатки на 4 сторінках, 20 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є пакети прикладних програм. Предметом дослідження є використання пакетів прикладних програм для розв’язку задач з дослідження операцій. Метою даної роботи є навчитися реалізовувати основні методи і алгоритми дослідження опера...

розділ: моделювання та аналіз економіки
мова: українська
код: c004000004

Курсова робота: загальний обсяг роботи - 49 сторінок, 17 рисунків, 10 таблиць, 19 джерел літератури. Об’єктом дослідження є моделі олігополістичного ринку і моделі прийняття оптимальних рішень. Предметом дослідження є стратегії фірм-олігополістів в залежності від обраної моделі дій і оптимальні стратегії фірм при прийнятті рішень Метою даної роботи є аналіз та детальне вивчення моделей олігополі...

© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок