Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Готові роботи

В розділі «Готові роботи» представлено бібліотеку робіт, які вже є доступними для Вашого користування.
Для більшої зручності вони розподілені за видами науково-навчального спрямування, а саме:

Перевагою системи готових робіт є те, що Ви маєте
можливість скачати не тільки цілком всю роботу, але й окремі її частини.

останні надходження: готові роботи

Ігрові моделі конфліктів

Об'єктом дослідження є ігрові моделі конфліктних ситуацій. Предметом дослідження є застосування ігрових моделей конфліктів у економіко-математичному моделюванні. Метою курсової роботи є вивчити та проаналізувати наукові підходи до дослідження теорії ігор в системі конфліктів, розробити та розв’язати економічну модель конфлікту. У роботі використано такі методи дослідження: метод економіко-математи

Задача про призначення. Угорський метод. Метод Мака

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 33 сторінки, 6 рисунків, 29 таблиць, 1 додаток на 1 сторінці, 13 джерел літератури. Об’єктом дослідження є задача про призначення. Предметом дослідження є методи розв’язування задач про призначення. Мета даної роботи - обґрунтувати практичну реалізацію задачі про призначення та проаналізувати методи їх розв’язання. У роботі використано такі методи дослід

Використання пакетів прикладних програм в дослідженні операцій

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 47 сторінок, 13 рисунків, 1 таблиця, 4 формули, 4 додатки на 4 сторінках, 20 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є пакети прикладних програм. Предметом дослідження є використання пакетів прикладних програм для розв’язку задач з дослідження операцій. Метою даної роботи є навчитися реалізовувати основні методи і алгоритми дослідження опера

Моделювання та регулювання олігополістичного ринку

Курсова робота: загальний обсяг роботи - 49 сторінок, 17 рисунків, 10 таблиць, 19 джерел літератури. Об’єктом дослідження є моделі олігополістичного ринку і моделі прийняття оптимальних рішень. Предметом дослідження є стратегії фірм-олігополістів в залежності від обраної моделі дій і оптимальні стратегії фірм при прийнятті рішень Метою даної роботи є аналіз та детальне вивчення моделей олігополі

Оптимізація сітьових моделей

Курсова робота: загальний обсяг роботи - 42 сторінки, 14 рисунків, 4 додатки на 6 сторінках, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є процеси управління проектами з використання методів сітьового планування та управління. Предметом дослідження є основні принципи та методи оптимізації сітьових моделей, зокрема, оптимізація використання ресурсу робочої сили, оптимізація вартості п

Задача про максимальний потік

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 37 сторінок, 18 формул, 13 рисунків, 16 джерел літератури. Об’єктом дослідження роботи є задачі сіткового моделювання, а зокрема задача про максимальний потік. Предметом даної роботи є методи розв’язання задач сіткового моделювання, алгоритми розв’язання задач про максимальний потік. Метою даної роботи є проаналізувати сутність задач сіткового моделювання т

Математичні моделі броунівського руху фінансових ринків

Курсова робота: 34 ст., 3 рисунки, 2 таблиці, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження курсової роботи є моделі броунівського руху фінансових ринків. Метою дослідження є побудова моделей ціноутворення основних і похідних фінансових інструментів фінансового ринку з використанням процесів броунівського руху. Броунівський рух є найбільш простим методом моделювання ціноутворення. Завдяки властивост

Одноканальні системи масового обслуговування

Oб’єктoм дoслiджeння є oднoкaнaльнi систeми мaсoвoгo oбслугoвувaння. Прeдмeтoм дoслiджeння мeтoди рoзв’язку зaдaч oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння. Мeтoю дaнoї рoбoти є aнaлiз oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння, їх oсoбливoстeй, a тaкoж вивчeння мeтoдiв рoзв’язку oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння i прaктичнe їх зaстoсувaння. У рoбoтi зaстoсoвaнo мeтoди eкoнoмiчнoгo

Модифіковані транспортні задачі

Курсова робота: загальний обсяг роботи 40 сторінок , 2 таблиці, 6 рисунків, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження є модифіковані транспортні задачі та їх математична постановка. Предметом дослідження є основні принципи та методи оптимізації модифікованих транспортних задач, зокрема, оптимізація транспортної задачі про перевезення вантажу за два етапи, оптимізація транспортної задачі про закр

© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок