Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Дисертація

кваліфікаційна робота на присудження наукового ступеня, яка відрізняється ексклюзивністю, важкодоступністю та малотиражністю. У цьому розділі представлено автореферати, дисертаційні роботи та окремі їх частини
в електронному вигляді для особистого, некомерційного використання, переважно в науково-дослідних
або освітніх цілях за агентським дорученням віддалених користувачів,
які не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію в наукових бібліотеках.

Всі дисертаційні роботи представлено за шифрами українських спеціальностей,
у відповідність до яких поставлено шифри спеціальностей інших країн:

останні надходження: дисертації

АСИМПТОТИКА СПЕКТРIВ ЕЛIПТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ ОПЕРАТОРIВ ДРУГОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКIВ ЗI СИНГУЛЯРНИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ

В дисертаційній праці вивчено асимптотичну поведінку власних значень і власних функцій сингулярно збурених крайових задач для еліптичних операторів другого та четвертого порядків. Такі крайові задачі моделюють коливання механічних систем з скінченною кількістю неоднорідних включень довільної форми, які можуть бути як легкими та жорсткими, так і гнучкими та важкими. Для таких задач побудовані грани

ЗАДАЧI З МIШАНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ГIПЕРБОЛIЧНИХ I БЕЗТИПНИХ РIВНЯНЬ У ЦИЛIНДРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з мішаними крайовими умовами (Діріхле-Неймана) за виділеною змінною та певними умовами за рештою змінних (періодичності, майже періодичності, умовами типу умов Діріхле та ін.) для гіперболічних та загальних (без обмеження на тип) рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними високого порядку, а також для деяких класів рівнянь із псевдодиференціальними оп

ГРУПОВА КЛАСИФIКАЦIЯ НЕЛIНIЙНИХ П’ЯТИВИМIРНИХ РIВНЯНЬ Д’АЛАМБЕРА ТА ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI IНВАРIАНТИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ НЕСПРЯЖЕНИХ ПIДГРУП ГРУПИ ПУАНКАРЕ Р(1,4)

У дисертаційній роботі проведена групова класифікація певного класу неліній- них п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера в просторі, побудовано нееквівалентні функціональні базиси диференціальних інваріантів першого порядку неспряжених підгруп групи P (1, 4). Сформульовано і доведено критерій еквівалентності функціональних базисів диференціальних інваріантів першого порядку неспряжених підгруп групи P (1

ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ДРОБОВОЮ ПОХІДНОЮ В ПРОСТОРАХ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ

У дисертаційній роботі доведена вирішувана завдання Коши для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом порядку в просторах узагальнених функцій типу. Дисертація складається з введення, чотирьох глав, виведень і списку використаних джерел, що налічує 94 найменування. Загальний об'єм дисертації 128 сторінок, з яких 12 сторінок займає список літератури. У введенні обгрунтована актуальність теми,

ЗАДАЧІ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з умовами майже періодичності за просторовими змінними та нелокальними умовами за часовою змінною, що містять інтегральні доданки у вигляді моментів довільного порядку від шуканої функції, для гіперболічних та параболічних рівнянь і систем рівнянь, а також для рівнянь мішаного типу та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної за часовою змінною. Вст

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

Дисертація присвячена чисельному дослідженню динамічних систем на основі методу скінченних елементів та узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій, а саме динамічних систем з адвекційними, дифузійними та дисперсійними процесами. У дисертаційній роботі запропоновано узагальнений метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для лінійних диференціальних рівнянь. Основна його відмін

© 2011-2019
Усі права застережені
МАТЕМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок