Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Готові роботи

В розділі «Готові роботи» представлено бібліотеку робіт, які вже є доступними для Вашого користування.
Для більшої зручності вони розподілені за видами науково-навчального спрямування, а саме:

Перевагою системи готових робіт є те, що Ви маєте
можливість скачати не тільки цілком всю роботу, але й окремі її частини.

останні надходження: готові роботи

Теорія ймовірностей та математична статистика

практичні роботи та стислі теоретичні відомості

Диференціальні рівняння та числові ряди

Конспект лекцій по диференціальних рівняннях та числових рядах.

АСИМПТОТИКА СПЕКТРIВ ЕЛIПТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ ОПЕРАТОРIВ ДРУГОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКIВ ЗI СИНГУЛЯРНИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ

В дисертаційній праці вивчено асимптотичну поведінку власних значень і власних функцій сингулярно збурених крайових задач для еліптичних операторів другого та четвертого порядків. Такі крайові задачі моделюють коливання механічних систем з скінченною кількістю неоднорідних включень довільної форми, які можуть бути як легкими та жорсткими, так і гнучкими та важкими. Для таких задач побудовані грани

ЗАДАЧI З МIШАНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ГIПЕРБОЛIЧНИХ I БЕЗТИПНИХ РIВНЯНЬ У ЦИЛIНДРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з мішаними крайовими умовами (Діріхле-Неймана) за виділеною змінною та певними умовами за рештою змінних (періодичності, майже періодичності, умовами типу умов Діріхле та ін.) для гіперболічних та загальних (без обмеження на тип) рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними високого порядку, а також для деяких класів рівнянь із псевдодиференціальними оп

ГРУПОВА КЛАСИФIКАЦIЯ НЕЛIНIЙНИХ П’ЯТИВИМIРНИХ РIВНЯНЬ Д’АЛАМБЕРА ТА ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI IНВАРIАНТИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ НЕСПРЯЖЕНИХ ПIДГРУП ГРУПИ ПУАНКАРЕ Р(1,4)

У дисертаційній роботі проведена групова класифікація певного класу неліній- них п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера в просторі, побудовано нееквівалентні функціональні базиси диференціальних інваріантів першого порядку неспряжених підгруп групи P (1, 4). Сформульовано і доведено критерій еквівалентності функціональних базисів диференціальних інваріантів першого порядку неспряжених підгруп групи P (1

ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ДРОБОВОЮ ПОХІДНОЮ В ПРОСТОРАХ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ

У дисертаційній роботі доведена вирішувана завдання Коши для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом порядку в просторах узагальнених функцій типу. Дисертація складається з введення, чотирьох глав, виведень і списку використаних джерел, що налічує 94 найменування. Загальний об'єм дисертації 128 сторінок, з яких 12 сторінок займає список літератури. У введенні обгрунтована актуальність теми,

ЗАДАЧІ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з умовами майже періодичності за просторовими змінними та нелокальними умовами за часовою змінною, що містять інтегральні доданки у вигляді моментів довільного порядку від шуканої функції, для гіперболічних та параболічних рівнянь і систем рівнянь, а також для рівнянь мішаного типу та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної за часовою змінною. Вст

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

Дисертація присвячена чисельному дослідженню динамічних систем на основі методу скінченних елементів та узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій, а саме динамічних систем з адвекційними, дифузійними та дисперсійними процесами. У дисертаційній роботі запропоновано узагальнений метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для лінійних диференціальних рівнянь. Основна його відмін

Експертні методи в ухваленні рішень

З прадавніх часів люди застосовують експертні оцінки для пошуку та прийняття рішень. Адже ради старійшин, мудреців, візирів, віче, державні думи, сенати, самміти, військові та господарські наради, колегії, комісії–все це приклади різних форм реалізації експертних комісій. Для широкого кола неформалізованих проблем політичного, економічного, соціального, військового і т.д. характеру експертні проце

© 2011-2019
Усі права застережені
МАТЕМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок