Новенькі? Зареєструватися

Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И . Малявкина, Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М , 2015. — 512 с.

Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И . Малявкина,  Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» :  ИНФРА-М , 2015. — 512 с.
назва: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
автор: Литньова Н.А.
рік: 2015
мова: російська
формат: pdf
розмір: 16,68 Mb
код: b001000014
ключові слова: бухгалтерський облік, основні завдання, облікова політика, правиля, класифікація, облік, методи
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
Вступ

ГЛАВА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
1.1. Визначення і основні завдання бухгалтерського обліку
1.2. Користувачі бухгалтерської інформації
1.3. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності
1.4. Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку
1.5. Облікова політика
1.6. Міжнародні бухгалтерські правила
1.7. Об'єкти бухгалтерського обліку і їх класифікація

ГЛАВА 2. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ І ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
2.1. Поняття, види, завдання і принципи обліку довгострокових інвестицій
2.2. Облік витрат на будівництво основних засобів
2.3. Облік витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки(НДДКР)
2.4. Класифікація і облік джерел довгострокових інвестицій

ГЛАВА 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Поняття, класифікація і оцінка основних засобів. Завдання обліку основних засобів
3.2. Аналітичний облік основних засобів і документальне оформлення їх руху
3.3. Синтетичний облік вступу і вибуття основних засобів
3.4. Облік амортизації основних засобів
3.5. Облік витрат на відновлення основних засобів

ГЛАВА 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.1. Поняття, класифікація і завдання обліку нематеріальних активів
4.2. Первинна і подальша оцінка нематеріальних активів, документальне оформлення і аналітичний облік їх руху
4.3. Облік вступу і створення нематеріальних активів
4.4. Облік амортизації нематеріальних активів
4.5. Облік вибуття нематеріальних активів
4.6. Особливості обліку прав на використання нематеріальних активів

ГЛАВА 5. ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
5.1. Класифікація і завдання обліку матеріально-виробничих запасів
5.2. Оцінка матеріально-виробничих запасів
5.3. Документальне оформлення руху матеріалів
5.4. Облік вступу матеріалів
5.5. Облік вибуття матеріалів

ГЛАВА 6. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЯЦІЮ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ 175
6.1. Поняття витрат на виробництво, їх класифікація і завдання обліку
6.2. Облік прямих витрат
6.3. Облік непрямих витрат
6.4 . Облік витрат на продаж продукції
6.5. Методи обліку витрат на виробництво і калькуляцію собівартості продукції

ГЛАВА 7. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ
7.1. Поняття готової продукції, товарів, робіт, послуг, завдання обліку
7.2. Документальне оформлення руху готової продукції і товарів
7.3. Оцінка готової продукції і товарів
7.4. Облік готової продукції
7.5. Облік товарів

ГЛАВА 8. ОБЛІК ПРАЦІ І ЙОГО ОПЛАТИ
8.1. Значення і завдання обліку праці і його оплати
8.2. Форми і системи оплати праці
8.3. Облік особового складу організації
8.4. Облік робочого часу
8.5. Нарахування і виплата заробітної плати
8.6. Доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов праці
8.7. Утримання і вирахування із заробітної плати
8.8. Облік заробітної плати, що депонує

ГЛАВА 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
9.1. Поняття, класифікація і завдання обліку фінансових вкладень
9.2. Загальні принципи обліку фінансових вкладень
9.3. Оцінка фінансових вкладень
9.4. Облік пайових фінансових вкладень
9.5. Облік боргових фінансових вкладень

ГЛАВА 10. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
10.1. Значення і завдання обліку грошових коштів
10.2. Організація касових операцій і їх документування
10.3. Облік касових операцій
10.4. Форми розрахунків
10.5. Облік руху засобів по розрахунковому рахунку
10.6. Облік руху засобів по валютному рахунку

ГЛАВА 11. ОБЛІК КРЕДИТІВ І ПОЗИК
11.1. Значення і завдання обліку кредитів і позик
11.2. Облік заборгованості по отриманих кредитах і позиках
11.3. Облік відсотків по позикових коштах

ГЛАВА 12. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І РОЗРАХУНКІВ
12.1. Значення і завдання обліку дебіторської і кредиторської заборгованості
12.2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
12.3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
12.4. Облік розрахунків з підзвітними особами
12.5. Облік розрахунків з бюджетом по податках і зборах
12.6. Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню
12.7. Облік розрахунків із засновниками і акціонерами
12.8. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

ГЛАВА 13. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУЛИ
13.1. Поняття, класифікація і завдання обліку доходів і витрат
13.2. Облік доходів і витрат по звичайних видах діяльності
13.3. Облік інших доходів і витрат
13.4. Облік доходів і витрат майбутніх періодів
13.5. Облік резервів майбутніх витрат по оцінних зобов'язаннях
13.6. Облік фінансових результатів діяльності організації
13.7. Облік податкових різниць, податкових зобов'язань(активів) і формування чистого прибутку. Реформація балансу

ГЛАВА 14. ОБЛІК КАПІТАЛУ І РЕЗЕРВІВ
14.1. Поняття і елементи власного капіталу, завдання бухгалтерського обліку
14.2. Облік статутного капіталу
14.3. Облік нерозподіленого прибутку
14.4. Облік резервного капіталу
14.5. Облік додаткового капіталу
14.6. Облік засобів цільового фінансування

ГЛАВА 15. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
15.1. Призначення, елементи і якісні характеристики показників бухгалтерської звітності
15.2. Поняття, склад, порядок представлення і публікації бухгалтерської звітності
15.3. Процедура складання бухгалтерської звітності
15.4. Бухгалтерський баланс
15.5. Звіт про прибутки і збитки
15.6. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
Список використаної літератури
Підручник підготовлений відповідно до федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти(ФГОС СПО) відповідно до вимог, що пред'являються до дисциплін професійного циклу при реалізації основних професійних освітніх програм за фахом "Економіка і бухгалтерський облік(по галузях).

Зміст підручника розкриває загальну методику і технологію ведення бухгалтерського обліку, якими повинен володіти фахівець при виконанні його професійних компетенцій, значення і завдання бухгалтерського обліку в системі управління як основного джерела економічної інформації, принципи ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Матеріал розташований по темах, в яких викладений діючий порядок ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і капіталу в підприємствах різних організаційно-правових форм, документальне оформлення господарських операцій, пов'язаних з рухом вказаних об'єктів. Зміст питань ілюстрований прикладами, які сприяють закріпленню учбового матеріалу і дозволяють студентам і слухачам різних освітніх програм в області бухгалтерського обліку придбати необхідні професійні компетенції.
Підручник призначений для студентів і слухачів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок