Новенькі? Зареєструватися

Лемешевский И.М. Макроэкономика: учеб.-метод. комплекс / И.М. Лемешевский, В.И. Донцова. — Минск: Изд-во МИУ, 2014. — 266 с.

Лемешевский И.М. Макроэкономика: учеб.-метод. комплекс / И.М. Лемешевский, В.И. Донцова. — Минск: Изд-во МИУ, 2014. — 266 с.
назва: МАКРОЕКОНОМІКА
автор: Лемешевський І.М.
рік: 2014
мова: російська
формат: pdf
розмір: 3,14 Mb
код: b002000016
ключові слова: макроекономіка, національна економіка, економічна рівновага, грошова система, фінанси, мегаекономіка, економіка трансформацій, книга, скачати
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ I. МЕТА, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ПРОГРАМА КУРСУ "МАКРОЕКОНОМІКА"
1.1. Мета, зміст і завдання дисципліни
1.2. Зразковий тематично й план
1.3. Зміст учбового матеріалу

РОЗДІЛ II. КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ В МАКРОЕКОНОМІКУ. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ МАКРОЕКОНОМІКИ
1.1. Предмет і об'єкт дослідження макроекономіки як науки. Категоріальний апарат макроекономіки.
1.2. Методологія сучасної макроекономіки і основні методи дослідження.
1.3. Основні макроекономічні показники і пропорції.
1.4. Теоретичні основи і функції сучасної макроекономіки. Обґрунтування економічної політики держави.

ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ
1.1. Зміст макроекономічної рівноваги. Загальна і часткова рівновага національної економіки.
2.2. Досягнення короткострокової і довгострокової макроекономічної рівноваги. Шоки попиту і пропозиції.
2.3. Грошовий ринок в класичній моделі. Модель управління готівкою в секторі домашніх господарств.

ТЕМА 3. РІВНОВАГА ТОВАРНОГО РИНКУ В КЕЙНСІАНСЬКІЙ МОДЕЛІ
3.1. Споживання і збереження сектора домашніх господарств як функція доходу. Середня і гранична схильність населення до споживання.
3.2. Сучасні альтернативні моделі споживання з урахуванням потоку доходу в майбутньому. Проблема нівелювання споживання в часі.
3.3. Інвестиційний попит і його структура. Функція попиту на інвестиції. Модель S = I.
3.4. Сучасні моделі формування інвестиційного попиту. Основи теорії ухвалення інвестиційних рішень.
3.5. Макроекономічна рівновага в умовах жорсткого ціноутворення. Модель "доходи - витрати" або "хрест Кейнса".
3.6. Принцип мультиплікації і акселерації в макро-економічному аналізі.

ТЕМА 4. СПІЛЬНА РІВНОВАГА ТОВАРНОГО І ГРОШОВОГО РИНКІВ. МОД ЯЛИНА IS - LM
4.1. Макроекономічна рівновага на товарному ринку. Модель взаємодії IS.
4.2. Рівновага грошового ринку. Модель взаємодії LM при збереженні рівноваги на грошовому ринку.
4.3. Взаємодія реального і грошового секторів національної економіки. Модель IS - LM.
4.4. Модель IS - LM в короткостроковому і довгостроковому періоді. Взаємодія з моделлю AD - AS.

ТЕМА 5. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА(ФІСКАЛЬНА) ПОЛІТИКА
5.1. Національна фінансова система. Державні фінанси і державний бюджет.
5.2. Дефіцит державного бюджету і основні джерела його покриття. Макроекономічні наслідки дефіциту.
5.3. Державний борг: причини утворення і види. Макроекономічні наслідки нарощування державного боргу.
5.4. Фіскальна політика сучасної держави і потенціал її дії на макроекономічні процеси.

ТЕМА 6. ГРОШОВА -КРЕДИТНАЯ ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
6.1. Цілі і завдання сучасної грошово-кредитної політики. Основні інструменти регулювання.
6.2. Ефективність операцій з цінними паперами уряду на первинному і вторинному ринках.
6.3. Регулювання ставки рефінансування і проведення центральним банком дисконтної(процентною) політики.
6.4. Регулювання надмірних резервів банківської системи. Особливості м'якої і жорсткої грошово-кредитної політики.
6.5. Використання моделі IS - LM для аналізу наслідків грошово-кредитної політики в умовах постійних і гнучких цін.

ТЕМА 7. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. КРИВА ФІЛІПСА
7.1. Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах. Теорія економіки пропозиції.
7.2. Основні суб'єкти сучасної інфляції. Монетарна природа інфляції і величина інфляційного податку.
7.3. Взаємодія інфляції і безробіття. Крива Філіпса як компроміс між інфляцією і безробіттям.
7.4. Короткостроковий і довгостроковий періоди взаємодії інфляції і безробіття. Теорія раціональних очікувань.

ТЕМА 8. СТАБІЛІЗАЦІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
8.1. Стабілізаційна політика: поняття, цілі і інструменти. Об'єкти стабілізаційної політики.
8.2. Економічна криза надвиробництва і показники економічної кон'юнктури. Модифікація циклу в сучасних умовах.
8.3. Інфляція як об'єкт стабілізаційної державної політики. Основні принципи розробки антиінфляційних програм.
8.4. Зайнятість населення і безробіття як об'єкт сучасної стабілізаційної політики держави. Державні програми регулювання зайнятості і безробіття.

ТЕМА 9. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РАВНОВЕСИЕИ МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ
9.1. Загальна характеристика відкритої національної економіки. Внутрішня і зовнішня рівновага національної економіки.
9.2. Макроекономічна рівновага в умовах відкритої економіки. Інфляційна і дефляційна дія чистого експорту.
9.3. Макроекономічне регулювання платіжного балансу.
9.4. Взаємодія зовнішньої і внутрішньої рівноваги. Модель Манделла - Флемінга.
9.5. Валютна політика. Макроекономічне регулювання при фіксованому і плаваючому валютному курсі.

ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНО Й ЗРОСТАННЯ
10.1. Зміст і типи сучасного економічного зростання.
10.2. Чинники сучасного економічного зростання. Інноваційний розвиток національної економіки.
10.3. Теоретичні моделі економічного зростання.
10.4. Проблеми економічного зростання в умовах сучасної Білорусі.

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
11.1. Соціальна стійкість економічного розвитку і умови забезпечення соціальної справедливості.
11.2. Якість і рівень життя населення. Основні показники соціального розвитку.
11.3. Національна система соціального захисту населення. Соціальне забезпечення і соціальні гарантії.
11. 4. Цілі і завдання соціальної політики сучасної держави.

ТЕМА 12. ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
12.1. Цілі і завдання перехідного періоду. Радикальний характер економічних перетворень.
12.2. Трансформаційна економіка: основні риси, закономірності і протиріччя функціонування.
12.3. Лібералізація національної економіки у Білорусі. Формування середовища підприємництва.
12.4. Роль білоруської держави в забезпеченні ефективних трансформаційних перетворень.

РОЗДІЛ III. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАЙНЯТТЯ І МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НИХ
1. Мета і завдання семінарського зайняття
2. Плани семінарського зайняття

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
1. Питання лекцій, що виносяться на УСРС
2. Питання семінарського зайняття, що виносяться на УСРС
3. Блок контрольних питань, тестів і завдань по темах курсу

РОЗДІЛ V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "МАКРОЕКОНОМІКА"

РОЗДІЛ VI. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНА З ДИСЦИПЛІНИ "МАКРОЕКОНОМІКА"

РОЗДІЛ VII. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
У УМК міститься короткий конспект лекцій з тем курсу, які передбачені діючою типовою учбовою програмою по дисципліні "Макроекономіка", а також наводяться плани семінарського(практичних) зайняття, теми курсових робіт. Запропоновані типові варіанти основних тестових питань, завдань і завдань.
Справжній навчально-методичний комплекс призначений для надання методичній допомозі студентам очній і заочній форм навчання по економічних спеціальностях.
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок