Новенькі? Зареєструватися

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник / С.М.Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник / С.М.Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с.
назва: ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
автор: Ілляшенко С.М.
рік: 2010
мова: українська
формат: pdf
розмір: 4.9
код: b203008
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності
1.2. Класифікації інновацій та їх особливості
1.3. Сутність і зміст інноваційного менеджменту
1.4. Еволюція інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління підприємством
Контрольні запитання

2. ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
2.1. Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій
2.2. Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку суспільства
2.3.Урахування концепції технологічних укладів при виборі стратегій розвитку
2.4. Концептуальні основи управління інноваційним розвитком
Контрольні запитання

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Інноваційний процес і його різновиди
3.2. Інноваційний цикл. Різновиди і основні етапи інноваційного циклу
3.3. Методи проектування інновацій
3.4. Методичні засади оцінки ринкової адекватності інновацій
3.5. Застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні інновацій
Контрольні запитання

4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Мета, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і світі
4.2. Форми підтримки інноваційної діяльності
4.3. Інноваційна інфраструктура, її елементи та функції
Контрольні запитання

5. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
5.1. Стратегічне управління інноваційною діяльністю на підприємстві
5.2. Вибір стратегічних напрямів інноваційного розвитку
5.3. Оптимізація портфеля бізнес-проектів підприємства-інноватора
5.4. Проектне управління інноваціями на підприємстві
Контрольні запитання

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.1. Типи організаційних структур управління інноваційним процесом
6.2. Формування команди
6.3. Лідерство при реалізації інноваційних проектів і програм
6.4. Інноваційна культура і її роль у формуванні інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві
6.5. Конфлікти і методи їх вирішення в ході реалізації інноваційних проектів
Контрольні запитання

7. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
7.1. Етапи розробки та реалізації інноваційного проекту
7.2. Забезпечення якості інноваційного проекту
7.3. Джерела і механізми фінансування інноваційного проекту
7.4. Ризики інноваційних проектів: класифікація, методи аналізу та зниження
Контрольні запитання

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Поняття інтелектуального капіталу і інтелектуальної власності підприємства. Об’єкти інтелектуальної власності
8.2. Структура інтелектуального капіталу
8.3. Методи оцінювання інтелектуального капіталу
8.4. Управління інтелектуальним капіталом підприємства
Контрольні запитання

9. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Різновиди ефектів інноваційної діяльності та підходи до їх оцінювання
9.2. Урахування ризику при оцінюванні ефективності
9.3. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності
Контрольні запитання

10. ПРАКТИКУМ
10.1. Теми семінарів з обговорення теоретичних аспектів інноваційного менеджменту
10.1.1. Сутність інновацій та інноваційної діяльності
10.1.2. Сутність, зміст, еволюція інноваційного менеджменту як одного з напрямків стратегічного менеджменту
10.1.3. Концептуальні засади та сучасні теорії і тенденції інноваційного розвитку
10.1.4. Циклічність процесів інноваційного розвитку і роль інновацій у них
10.1.5. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні і світі
10.1.6. Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності
10.1.7. Інтелектуальний капітал підприємства
10.2. Теми практичних занять
10.2.1. Розробка схеми інноваційного і життєвого циклу конкретної інновації (з визначенням етапів, їх тривалості, робіт, що на них виконуються)
10.2.2. Обґрунтування проектів інноваційного розвитку ринкових можливостей підприємства
10.2.3. Розробка основ інноваційної стратегії підприємства
10.2.4. Обґрунтування вибору організаційної форми інноваційного підприємства та визначення його функцій
10.2.5. Визначення можливості конфлікту в інноваційній організації (її підрозділі) та розробка заходів щодо їх вирішення
10.2.6. Вибір методу і оцінка інтелектуального капіталу підприємства (об’єкту інтелектуальної власності)
10.2.7. Визначення і оцінка ефектів інноваційного проекту
Тести для перевірки рівня знань

ПІСЛЯМОВА
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ГЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ
Додаток А Порівняльний аналіз методів вибору стратегічних напрямів інноваційного розвитку
Додаток Б Показники ресурсної і потенційної частини підсистем інтелектуального капіталу підприємства
Аналіз процесів розвитку в різних галузях людської діяльності свідчить, що вони ґрунтуються на різного роду нововведеннях у науці, техніці, організації і т.п., втілених в нових або модернізованих виробах, послугах, технологіях, методах організації виробництва і збуту, тобто на інноваціях. Загалом, з економічного погляду, інновації це засоби підвищення ефективності використання наявних ресурсів, тоді як для окремих суб'єктів господарської діяльності вони є засобами адаптації до змін зовнішнього середовища, що здатні забезпечити тривале виживання і розвиток відповідно до обраної місії. Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний розвиток є тією рушійною силою, яка здатна забезпечити економічну незалежність України і подолання розриву з розвинутими державами на основі принципу «обганяти не доганяючи», тобто, не повторювати буквально шлях, яким інші вже пройшли і завоювали при цьому міцні позиції на світовому ринку, а рухатися, безсумнівно, у руслі світового розвитку, обираючи свій шлях, вишукуючи і реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в тих галузях діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови. Це справедливо як для національної економіки в цілому, так і для окремих підприємств і установ. Природно, цим процесом необхідно цілеспрямовано й ефективно управляти, не покладаючись на дію лише ринкових регуляторів. У таких умовах особливої актуальності набуває інноваційний менеджмент, який розглядається як наука і практичне керівництво з управління інноваційними процесами на макро- і мікрорівнях економіки. Як свідчить практика, у сучасних умовах серед складових частин антикризового менеджменту консолідуючу роль відіграє саме інноваційний менеджмент, що забезпечує узгоджену взаємодію інших його видів: фінансового менеджменту, операційного менеджменту, менеджменту персоналу, маркетингового менеджменту тощо. Взагалі, сутністю інновацій і інноваційної діяльності є зміни, які розглядаються як джерело доходу. Виявлення доцільності проведення змін, належне їх обґрунтування з урахуванням наявних і перспективних ринкових можливостей, а також технічної і економічної спроможності конкретного суб’єкта господарювання розвиватися інноваційним шляхом, управління розробкою, впровадженням та комерціалізацією цих змін є основними завданнями інноваційного менеджменту. Серед усього цього комплексу завдань одними з найважливіших є виявлення і обґрунтування ринкових перспектив інновацій, визначення (формування для радикальних інновацій) цільового ринку для їх впровадження, оцінка шансів інноватора на комерційний успіх.
Їх ефективне розв’язання потребує застосування в логічному поєднанні теоретико-методичних підходів та інструментів інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій. При цьому маркетинг інновацій можна розглядати як функцію інноваційного менеджменту, що спрямована на виявлення ймовірних напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію та комерціалізацію. Проте, з іншого погляду, інноваційний менеджмент можна вважати функцією маркетингу інновацій, спрямованою на втілення досягнень науки і техніки в нові товари, здатні задовольняти існуючі і перспективні (у тому числі латентні) потреби і запити споживачів та забезпечити товаровиробнику прибуток. У будь-якому випадку головною метою інноваційного менеджменту є управління процесом створення (розробки і виготовлення), упровадження і поширення інновацій.
Предмет і завдання курсу. Управління інноваційним процесом потребує розв’язання низки завдань у суміжних галузях діяльності підприємства (маркетинговій, фінансовій, виробничій тощо), спрямованих на виявлення невідповідностей внутрішніх можливостей його розвитку зовнішнім, пошук і обґрунтування шляхів їх приведення в гармонійну відповідність з метою створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку як самого підприємства, так і суспільства в цілому. Підприємство при цьому розглядається як адаптивна динамічна система ймовірнісного характеру, що функціонує на ринку в межах окреслених методами державного й регіонального регулювання.
Метою викладання дисципліни «Інноваційний менеджмент» є формування у студентів цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.
Основні завдання дисципліни: вивчення концептуальних положень теорії інноваційного розвитку; освоєння методології, теоретико-методичних основ і практичних навичок інноваційного менеджменту; засвоєння принципів і методів державного та регіонального регулювання інноваційної діяльності; вивчення теоретичних та методичних засад організації й управління інноваційною діяльністю на підприємстві, у тому числі управління персоналом організації-інноватора; формування комплексу знань щодо управління інтелектуальною власністю на підприємстві як основою його інноваційного розвитку.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти теоретико-методичні засади інноваційного менеджменту на різних рівнях узагальнення, знати проблеми організації та управління інноваційною діяльністю, а також практично-орієнтовані підходи до їх ефективного розв’язання.
Вони повинні вміти застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти інноваційного менеджменту для управління інноваційною діяльністю на рівні держави, регіону, окремого підприємства чи установи.
Структура і зміст підручника відповідають вимогам Стандарту освіти України. Він, в основному, побудований на оригінальних авторських матеріалах, що були раніше опубліковані у численних підручниках і навчальних посібниках з грифом Міністерства освіти і науки України, а також у монографіях. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується в тексті прикладами з практики вітчизняних підприємств. У кінці кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки рівня засвоєння навчального матеріалу. Окремим розділом подано практикум з інноваційного менеджменту. Він містить: теми семінарів з обговорення теоретичних питань курсу і методичні вказівки щодо їх проведення; розрахункові й аналітичні задачі з прикладами їх розв’язання, які охоплюють основні розділи навчального посібника; завдання для виконання курсової роботи; тести для перевірки теоретичних знань і практичних навичок. У практикумі були використані матеріали інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і установ. Підручник містить глосарій, який допоможе засвоїти термінологію курсу «Інноваційний менеджмент». Матеріали підручника пройшли практичну апробацію в навчальному процесі Сумського державного університету при викладанні однойменного курсу.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок