Новенькі? Зареєструватися

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. —  2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с
назва: КУРС МІКРОЕКОНОМІКИ
автор: Нурєєв Р.М.
рік: 2002
мова: російська
формат: pdf
розмір: 8,7 МВ
код: b300056
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
Передмова

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. Розвиток предмета економічної теорії
1.1.1. Економія - наука про виховання гідних громадян
Економія і хрематистика. Схоластика -: перший досвід систематизації категорій
1.1.2. Політична економія - наука про багатство народів
Меркантилісти. Класична політична економія - філософія ринкового господарства. Від політичної економії багатства до політичної економії праці
1.1.3. Економікс - наука про раціональне використання обмежених ресурсів
Неокласичний напрям. Кейнсіанство. Монетаризм. Нова класична економіка. Теорія суспільного вибору. Інституціоналізм. Класифікація сучасних економічних теорій
1.2. Метод економічної теорії
1.2.1. Формальна логіка як метод економічного дослідження
Що таке формальна логіка?. Формально-логічні методи і прийоми пізнання. Застосування формальнологічних методів в економічній теорії.
1.2.2. Діалектика як метод політичної економії
Основні принципи матеріалістичної діалектики. Сходження від абстрактного до конкретного. Єдність історичного і логічного.
1.2.3. Економічні моделі та експерименти
Розвиток системних методів дослідження. Економіко-математичне моделювання. Економічні експерименти.
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 2. БАЗОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ

2.1. Потреби, ресурси, вибір
Економічні потреби. Економічні блага. Економічні ресурси. Економічний вибір. Альтернативні витрати. Виробничі можливості
2.2. Економічний кругообіг
Економічні агенти. Економічний кругообіг
2.3. Економічні системи: основні ступені розвитку
Доіндустріальне суспільство. Індустріальне суспільство. Постіндустріальне суспільство
2.4. Сучасні економічні системи
Ринкова економіка. Командна економіка. Змішана економіка
Приклади розв’язання задач. Тести.

ГЛАВА 3. РИНКОВА СИСТЕМА: ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

3.1. Ринкова система
Ринок. Трансакційні витрати
3.2. Попит і пропозиція
Крива попиту. Функція попиту. Крива пропозиції. Функція пропозиції
3.3. Рівновага попиту і пропозиції
Рівноважна ціна. Дефіцит та надлишки. Стійкість рівноваги
Павутиноподібна модель
3.4. Еластичність попиту та пропозиції
Еластичність попиту. Еластичність попиту за ціною і сукупна виручка. Фактори, що впливають на еластичність. Перехресна еластичність. Еластичність попиту щодо доходу. Еластичність пропозиції. Практичне значення теорії еластичності
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 4. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4.1. Споживчий вибір та його особливості
Корисність блага. Функція корисності. Основні постулати теорії поведінки споживача. Умови рівноваги споживача. Споживчий вибір. Особливості споживчого попиту
4.2. Мир споживчих переваг: закономірності розвитку
Крива байдужості. Зона заміщення. Гранична норма заміщення. Бюджетне обмеження. Крива «доход-споживання». Крива «ціна - споживання». Ефект доходу і ефект заміщення. Неякісні блага. Парадокс Гіффена
4.3. Взаємодоповнюваність і взаємозамінність товарів і послуг
Взаємодоповнюваність благ. Взаємозамінність благ
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 5. Виробництва економічних благ

5.1. Виробництво з одним змінним фактором
Закон спадної граничної продуктивності
Виробництво і фактори виробництва. Закон-спадної граничної продуктивності. Правило найменших витрат. Правило максимізації, прибули
5.2. Вибір виробничої технології. Технічна і економічна ефективність Ізокванти. Зона технічного заміщення.
Рівновага виробника. Шлях розвитку і економія від масштабу
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 6. ФІРМА ЯК СОВЕРШЕННЬШ КОНКУРЕНТ

6.1. Економічна природа фірми
Стихійний і планомірний порядок. Основні типи контрактів. Природа фірми. Аналіз економічних організацій: основні концепції
6.2. Основні форми ділових підприємств
Приватно підприємницька фірма. Партнерство та самоврядна фірма. Корпорація. Регульована та державна фірми. Неприбуткова організація і споживчий кооператив
6.3. Фірма: витрати виробництва і прибуток
Економічна та бухгалтерський прибуток. Загальний, середній і граничний дохід. Короткостроковий період. Довгостроковий період. Постійні витрати. Змінні витрати. Загальні витрати. Граничні витрати
6.4. Фірма: умови рівноваги
Рівновага фірми в короткостроковому періоді. Рівновага фірми в довгостроковому періоді.
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 7. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ

7.1. Досконала конкуренція
Переваги досконалої конкуренції. Недоліки досконалої конкуренції. Класифікація ринкових структур
7.2. Чиста монополія
Характерні риси. Економічна та адміністративна монополія. Визначення ціни і обсягу виробництва. Показники монопольної влади
7.3. Монополістична конкуренція
Умови виникнення. Визначення ціни і обсягу виробництва. Витрати монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 8. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: Недосконала КОНКУРЕНЦІЯ. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

8.1. Олігополія
Характерні риси. Цінова війна. Модель Курно. Олігополія з точки зору теорії ігор. «Дилема в’язня». Ламана крива попиту. Картель. Ціноутворення за принципом «витрати плюс»
8.2. Інші форми недосконалої конкуренції
Цінова дискримінація. Монопсонія. Двостороння монополія
8.3. Антимонопольне законодавство і регулювання
Монополія: доводи «за» і «проти». Антимонопольне законодавство. Регулювання природних монополій. Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 9. РИНОК ПРАЦІ. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ

9.1. Попит та пропозиція праці. Визначення середнього рівня заробітної плати
Заробітна плата в умовах досконалої конкуренції. Вибір між працею і відпочинком. Етапи зростання заробітної плати. Людський капітал. Монопсонія на ринку праці
9.2. Роль профспілок на ринку праці
Роль профспілок на конкурентному ринку праці. Мінімальна заробітна плата. Профспілки - монополісти на ринку праці. Двостороння монополія
9.3. Особливості ринку праці. Диференціація ставок заробітної плати
Диференціація ставок заробітної плати. Відмінності в привабливості праці. Компенсаційна заробітна плата. Економічна рента
9.4. Розподіл доходів
Нерівність доходів. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Перерозподіл доходів
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 10. РИНКИ КАПІТАЛУ І ЗЕМЛІ

10.1. Ринок капіталу. Позичковий відсоток
Капітал і відсоток. Інвестиції. Короткострокові інвестиції. Довгострокові інвестиції. Пропозиція заощаджень. Міжчасового бюджетного обмеження. Міжчасова рівновага. Дисконтована вартість. Дисконтована вартість при розрахунку інвестицій. Ставка позичкового відсотка
10.2. Ринок землі. Економічна рента
Пропозиція землі. Попит на землю. Чистий економічна (абсолютна) рента. Диференціальна рента. Ціна землі. Орендна плата. Історичні, долі земельної ренти.
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 11. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

11.1. Аналіз загальної рівноваги
Загальна рівновага. Система рівнянь загальної рівноваги. Модель ринкового соціалізму.
11.2. Ефективність обміну
Вигоди торгівлі. Ефективність обміну. Крива контрактів. Ефективність за Парето. Крива споживчих можливостей. Ефективність і справедливість
11.3. Ефективність виробництва
Ефективність виробництва. Крива виробничих можливостей. Ефективність випуску
11.4. Загальна рівновага та економіка добробуту
Критерії оцінки добробуту. Втрати ефективності, пов’язані з монополією. Загальна рівновага і податки. Квазіоптімум
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 12. ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЇ, НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

12.1. Вибір в умовах невизначеності
Невизначеність і ризик. Вимірювання ризику. Ставлення до ризику. Зниження ризику.
12.2. Ринки з асиметричною інформацією
Невизначеність якості і ринок «лимонів». Моральний ризик. Ринкові сигнали. Аукціони. «Caveat venditor» versus «caveat emptor». Усунена чи інформаційна асиметрія?
12.3. Спекуляція і її роль в економіці
Спекуляція і ризик. Ф’ючерси та опціони. Хеджування. Значення спекуляції
12.4. Ризик інвестиційних рішень
Ціна ризикових активів. Взаємозв’язок прибутку і ризику. Диверсифікація портфеля.
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 13. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

13.1. Правові передумови ринкового господарства
Права власності та їх структура. Форми трансакційних витрат. Приватна, загальна (комунальна) та державна власність
13.2. Зовнішні ефекти. Теорема Коуза
Зовнішні ефекти. Коригувальні податки та субсидії. Теорема Коуза. Боротьба із забрудненням навколишнього середовища.
13.3. Громадські блага. Роль держави в ринковій економіці
Громадські блага. Проблема безбілетника. «Провали» ринку. Функції держави в ринковій економіці
Приклади розв’язання задач. Тести

ГЛАВА 14. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

14.1. Передумови аналізу
Методологічний індивідуалізм. Концепція «економічної людини». Політика як обмін
14.2. Громадський вибір в умовах прямої демократії
Характерні риси прямої демократії. Модель медіанного виборця. Політична конкуренція
14.3. Громадський вибір в умовах представницької демократії
Особливості вибору при представницької демократії. Раціональне незнання). Групи з особливими інтересами. Лобізм. Парадокс голосування. Логрол-лінг
14.4. Бюрократія і проблеми формування конституційної економіки
Економіка бюрократії. Пошук політичної ренти. Політико-економічний цикл. «Провали» держави. Модель Конституції Ф. Хайєка.
Приклади розв’язання задач. Тести

1. Література
1.1. Основні підручники та навчальні посібники
1.2. Збірники завдань і тестів
1.3. Спеціальна література
2. Відповіді до тестів
3. Короткий словник економічних термінів
4. Іменний покажчик
Основу підручника складають лекції з сучасної економічної теорії (економікс), прочитані автором у Вищій школі економіки і отримали широку популярність завдяки опублікуванню в журналах «Питання економіки« і «Консультант директора«. Поряд з теоретичним матеріалом до кожної теми даються контрольні запитання, основна і додаткова література, короткий перелік найважливіших понять, ілюстративний матеріал, приклади розв’язання типових задач з відповідями і збірники тестів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2017
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок